News and Articles

แผนการสอน

แผนการสอน
แผนการสอน 2556 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 1 รหัสและชื่อรายวิชา 01116007 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร Food Chemistry and Microbiology 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 0 6 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 5 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 2555 ชั้นปีที่ 2 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Pre requisites ถ้ามี ไม่มี 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน Co requisites ถ้ามี ไม่มี 8 สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2556 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร 2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในงานด้านวิศวกรรมอาหาร 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 1 คำอธิบายรายวิชา องค์ประกอบทางเคมีของอาหารได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิปิด วิตามิน และเกลือแร่ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา บทบาทของสารเคมีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อนและการควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสีย หลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการแปรรูป และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ งาน ภาคสนาม การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1 คุณธรรม จริยธรรม 1 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1 มีวินัย การตรงต่อเวลา สุขลักษณะส่วนบุคคล ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การแต่งกายความซื่อสัตย์ 2 มีความเคารพ ความเคารพตนเอง ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ความเคารพต่อการศึกษา และ สถานที่ศึกษา รวมทั้ง การมีน้ำใจ และการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น 3 มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนต่อความยากลำบาก รู้จักการทำงานเป็นทีม อดทนต่อความขัดแย้ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 2 วิธีการสอน 1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และพฤติกรรมในชั้นเรียน 2 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 4 บรรยายสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นต่อวิศวกรอาหาร 1 3 วิธีการประเมินผล 1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 2 ความรู้ 2 1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3 สามารถรู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 2 2 วิธีการสอน 1 ใช้วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 2 การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคมีและจุลชีวิทยาของอาหาร 3 การมอบหมายให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 2 3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3 ทักษะทางปัญญา 3 1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3 2 วิธีการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดทำรายงานและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 3 3 วิธีการประเมินผล 1 การจัดทำรายงานของนักศึกษา 2 การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4 2 วิธีการสอน กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่ม 4 3 วิธีการประเมินผล 1 การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ 5 2 วิธีการสอน ให้ผู้เรียนรู้เอกสารประกอบคำสอน ผ่าน website ประจำวิชา http www foodnetworksolution com wiki wordcap 2011 20เคมีและจุลชีววิทยาอาหาร นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 วิธีการประเมินผล การประเมินจากรายงานและสื่อการนำเสนอ การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน ครั้งที่ สัปดาห์ที่ วันเดือนปี หัวข้อ Food chemistry หัวข้อ Food Microbiology กิจกรรม 1 6 พฤศจิกายน คุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร ด้านเคมีและจุลินทรีย์ สารอาหาร การคำนวพลังงานจากสารอาหาร เรียนรู้ สารอาหาร ผ่าน ฉลากอาหาร 2 อันตรายในอาหาร food hazard อันตรายทางกายภาพ Physical hazard อันตรายทางเคมี chemical hazard อันตรายทางชีวภาพ biological hazard แบคทีเรีย bacteria สปอร์ของแบคทีเรีย bacterial spore สารพิษจากเชื้อรา mycotoxin การบรรยายให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Khae saad Food guard โครงการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยอาหาร 3 การตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทางเคมีในอาหาร การตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ในอาหาร กิจกรรม Khae saad Foodguard 4 น้ำในอาหาร โมเลกุลของน้ำ ความชื้น water activity จุลินทรีย์ในอาหาร แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ รา mold ยีสต์ yeast การบ้านสรุปเรื่องแบคทีเรียที่สำคัญในอาหาร การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนแระกอบเป็นน้ำตาลและ oiligosaccharide กลุ่มละ 2 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาอภิปรายในห้องเรียน 5 คาร์โบไฮเดรทในอาหาร น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ำตาลโมเลกุลคู่ ออลิโกแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์ amylose amylopectin flour starch กิจกรรม เรียนรู้ คาร์โบไฮเดรท ได้แก่ น้ำตาลชนิดต่างๆ และ oligosaccharide ผ่านฉลากอาหาร การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนแระกอบของ polysaccharide non starch poly saccharide กลุ่มละ 2 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน 6 คาร์โบไฮเดรทในอาหาร ต่อ การเปลี่ยนแปลงของแป้งระหว่างการทำให้สุก modified starch gumที่ใช้ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ microbial spoilage เรียนรู้ polysaccharide ได้แก่ starch flour dietary fiber และ non starch polysaccharide ผ่าน ฉลากอาหาร การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ โปรตีนและกรดอะมิโนกลุ่มละ 1 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน 7 โปรตีนในอาหาร กรดอะมิโน amino acid จุดไอโซอิเลกทริกของกรดอะมิโน Isoelectric point of amino acid กรดอะมิโนที่จำเป็น Essential Amino Acid กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น non essential amino acid กิจกรรม เรียนรู้โปรตีนและกรดอะมิโนในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร 8 21 กรกฎาคม โปรตีนในอาหาร ต่อ โครงสร้างของโปรตีน protein structure การสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน protein denaturation สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน functional properties of protein กลุ่มของแบคที่สำคัญในอาหาร Acetic acid bacteria lactic acid bacteria coliform กิจกรรม เรียนรู้โปรตีนและกรดอะมิโนในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร นักศึกษาเลือก และศึกษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร มอก มผช คนละ 2 ผลิตภัณฑ์ เป็น file word และนำมาวันที่ 4 สิงหาคม 23 31 กรกฎาคม สอบกลางภาค 9 4 สิงหาคม ลิพิดในอาหาร ไตรกลีเซอไรด์ triglyceride fat oil กรดไขมัน fatty acid กรดไขมันอิ่มตัว saturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัว unsaturated fatty acid monounsaturated fatty acid polyunsaturated fatty acid จุลินทรีย์ก่อโรค pathogen food poisoning Bacillus Cereus Campylobacter jejuni Clostridium botulinum กิจกรรม เรียนรู้การกำหนดอายุการเก็บของอาหาร และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุการเก็บของอาหาร ผ่านฉลาก และ มาตรฐานอาหาร การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ ไขมัน น้ำมัน กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมัน ไม่อิ่มตัว Trans fat หรือน้ำมันพืช กลุ่มละ 1 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน 10 11 สิงหาคม ลิพิดในอาหาร ต่อ trans fatty acid essential fatty acid กรดไขมันอิสระ phospholipid สมบัติของน้ำมันและไขมัน Melting point smoke point acid value saponification number Iodine value ปฏิกริยาของลิพิด lipid oxidation interesterification hydrogenation saponification จุลินทรีย์ก่อโรค ต่อ Clostridium perfringens Escherichia coli Listeria monocytogenes Vibrio spp สารพิษจากเชื้อรา mycotoxin กิจกรรมเรียนรู้ลิพิดและกรดไขมันในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร 11 18 สิงหาคม เกณฑ์การกำหนดจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การเพิ่มประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ generation time colony forming unit Microbial population count การลดลงของปริมาณจุลินทรี D value การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ เรียนรู้การกำหนดอายุการเก็บของอาหาร และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุการเก็บของอาหาร ผ่าน มาตรฐานอาหาร และฉลากอาหาร 12 25 สิงหาคม การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการหมัก fermentation acetic acid fermentation alcoholic fermentation lactic acid fermentation การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ วิตามินและเกลือแร่ กลุ่มละ 2 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน 13 1 กันยายน วิตามิน และ เกลือแร่ Functional food กิจกรรมเรียนรู้วิตามิน เกลือแร่ และ functional food ผ่านฉลากอาหาร 14 8 กันยายน กิจกรรม การเสวนา และนิทรรศการ เรื่องคนไทยเข้าใจฉลากอาหาร 15 15 กันยายน สรุปบทเรียน หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้ แบบประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการสอบของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 3 การปรับปรุงการสอน การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในช่วยในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค การบ้าน วันที่ 28 กรกฏาคม วันที่ 23 กันยายน 40 40 10 2 1 11 21 31 4 1 5 2 1 2 2 2 32 42 5 3 13 2 4 1 4 24 34 4 5 15 25 3 5 4 การตรงต่อเวลาและความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโคงการคนไทยเข้าใจฉลากอาหร และ Ka saad Food guard การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
แผนการสอน 2556 วิชา การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 รหัสและชื่อรายวิชา 01116103 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร Measurement and Instrumentation in Food Industry 2 จำนวนหน่วยกิต 3 2 3 6 หน่วยกิต 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรที่ใช้ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและการสอน ผศ ดร นวภัทรา หนูนาค รศ สาทิป รัตนภาสกร อ สมัคร รักแม่ 5 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 2556 ชั้นปีที่ 2 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Pre requisites ถ้ามี ไม่มี 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน Co requisites ถ้ามี ไม่มี 8 สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2556 10 คำอธิบายรายวิชา การวัดนิยามและคุณลักษณะของการวัดการบันทึกและแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการวัด เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์การวัดปริมาณฟิสิกส์ทางไฟฟ้าและทางกล เช่น การวัดอุณหภูมิการวัดความเครียดและน้ำหนักการวัดขนาด ตำแหน่งและระยะทางการวัดความดันการวัดการไหลและการวัดระดับปฏิบัติการด้านการวัดและเครื่องมือวัด ได้แก่ การวัดทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิ การวัดระยะขจัด การวัดความเครียด การวัดความดัน และการวัดอัตราการไหลในท่อปิด 1 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง ภาคการศึกษา บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง สอนเสริม 3 2 3 6 30 45 90 ไม่มี 2 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รหัสวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E mail สำหรับติดต่อ รวมจำนวนชั่วโมง สัปดาห์ จันทร์ พุธ 16 00 17 00 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น 02 3298356 8 ต่อ 17 kbnavaph kmitl ac th 3 แผนการสอนและการประเมินผล 1 แผนการสอน สัปดาห์ที่ และ วันสอน หัวข้อ รายละเอียด ชั่วโมงสอน สัปดาห์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน ผู้สอน ทฤษฎี ปฏิบัติ 1 5 พ ย 56 แนะนำวิชาและระดมความคิดเพื่อกำหนดรายงานกลุ่ม 2 3 แนะนำหัวข้อ กฎเกณฑ์ในการเรียนในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติ การประเมินผล และการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการระดมความคิดเพื่อกำหนดหัวข้อรายงาน Power Point ผศ ดร นวภัทรา 2 12 พ ย 56 การวัดนิยามและคุณลักษณะของการวัดได้แก่ ชนิดของความ ผิดพลาด และการคำนวณ ค่าความไม่แน่นอนและการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการวัด 2 3 บรรยาย ประกอบสื่อนำเสนอ มอบหมายให้ทำรายงานเทคโนโลยีการใช้งานเซนเซอร์และเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 3 19 พ ย 56 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์ชนิดใช้แสงและ เซนเซอร์ชนิดใช้เสียง นักศึกษานำเสนอเทคโนโลยีการใช้งานเซนเซอร์และเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 4 26 พ ย 56 การวัดอุณหภูมิหลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 5 3 พ ย 56 หลักการวัดอุณหภูมิ ต่อ 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 6 14 พ ย 56 ชดเชยวันหยุด การวัดความเครียดและน้ำหนักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สเตรนเกจ โหลดเซลล์ 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 7 17 พ ย 56 การวัดขนาดตำแหน่งและระยะทางการวัดขนาด ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น ค่าความต้านทานและค่าความจุไฟฟ้า อุปกรณ์เข้ารหัส 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 8 4 ม ค 57 ชดเชยวันหยุด การวัดความดันความดัน รูปแบบความดัน การเลือกใช้อุปกรณ์ ชนิดและเครื่องมือวัดความดัน 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา รศ สาทิป อ สมัคร 9 7 ม ค 57 เครื่องมือวัดความดันอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล ทรานสดิวเซอร์วัดความดัน ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดความดัน ช่วงเวลาตอบสนอง การวัดในจุดสั่นสะเทือน ความผิดพลาด หลักการติดตั้ง 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา รศ สาทิป อ สมัคร 10 14 ม ค 57 การวัดการไหลตัวแปรพื้นฐาน หลักการพิจารณาเลือกเครื่องมือวัดการไหล รูปแบบการวัดการไหล 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา รศ สาทิป อ สมัคร 11 21 ม ค 57 การวัดระดับข้อควรพิจารณาการเลือกเครื่องมือวัดระดับ เครื่องมือตรวจวัดระดับ การวัดระดับในภาชนะที่มีความดันและอุณหภูมิสูง 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 12 28 ม ค 57 การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 13 4 ก พ 57 นักศึกษานำเสนอรายงาน 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 14 11 ก พ 57 นักศึกษานำเสนอรายงาน 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา 15 18 ก พ 57 นักศึกษานำเสนอรายงาน และสรุปรายละเอียดโดยรวมของวิชา 2 3 บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ ผศ ดร นวภัทรา เกณฑ์การประเมินผล U หรือ S ให้ลำดับขั้น A B B C C D D F ตัดเกรดด้วยวิธี อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ ดังนี้ พิจารณาการให้เกรด A D แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยที่ เกรด A ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85 และเกรด F ได้คะแนนน้อยกว่า 45 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1 ตำราและเอกสารหลัก นวภัทรา หนูนาค และ ทวีพล ซื่อสัตย์ การวัดและเครื่องมือวัด การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 316 หน้า 2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ ถ้ามี คู่มือปฏิบัติการ การวัดและเครื่องมือวัด คู่มือ Catalogue เครื่องมือวัด 3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ ถ้ามี เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www foodnetworksolution com
แผนการสอน 2555 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร
รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 1 รหัสและชื่อรายวิชา 01116006 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร ENGINEERING PROPERTIES OF FOOD 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 0 6 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 5 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 2555 ชั้นปีที่ 2 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Pre requisites ถ้ามี ไม่มี 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน Co requisites ถ้ามี ไม่มี 8 สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 27 พฤษภาคม 2555 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความสำคัญของสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร 2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในงานด้านวิศวกรรมอาหาร 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 1 คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีและการวัดค่าคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร ได้แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางรีโอโลยี ความร้อน ไฟฟ้า คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ คุณสมบัติเชิงอากาศพลศาสตร์และชลพลศาสตร์ การประยุกต์คุณสมบัติดังกล่าวเพื่อออกแบบระบบลำเลียงและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร Theory and measurement of engineering properties of food materials physical characteristics reological thermal electrical optical aero dynamic and Hydro dynamic applications in design of handling and processing systems for food products 2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ งาน ภาคสนาม การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1 คุณธรรม จริยธรรม 1 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1 มีวินัย การตรงต่อเวลา สุขลักษณะส่วนบุคคล ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การแต่งกายความซื่อสัตย์ 2 มีความเคารพ ความเคารพตนเอง ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ความเคารพต่อการศึกษา และ สถานที่ศึกษา รวมทั้ง การมีน้ำใจ และการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น 3 มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนต่อความยากลำบาก รู้จักการทำงานเป็นทีม อดทนต่อความขัดแย้ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 2 วิธีการสอน 1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และพฤติกรรมในชั้นเรียน 2 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 4 บรรยายสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นต่อวิศวกรอาหาร 1 3 วิธีการประเมินผล 1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 2 ความรู้ 2 1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3 สามารถรู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 2 2 วิธีการสอน 1 ใช้วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 2 การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคมีและจุลชีวิทยาของอาหาร 3 การมอบหมายให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 2 3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3 ทักษะทางปัญญา 3 1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3 2 วิธีการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดทำรายงานและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 3 3 วิธีการประเมินผล 1 การจัดทำรายงานของนักศึกษา 2 การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4 2 วิธีการสอน กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่ม 4 3 วิธีการประเมินผล 1 การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ 5 2 วิธีการสอน ให้ผู้เรียนรู้เอกสารประกอบคำสอน ผ่าน website ประจำวิชา http www foodnetworksolution com wiki นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 วิธีการประเมินผล การประเมินจากรายงานและสื่อการนำเสนอ การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน ที่ สัปดาห์ที่ วันเดือนปี หัวข้อบรรยาย หัวข้อ ปฏิบัติการ 1 11 มิถุนายน ความหมายและความสำคัญของสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร แบ่งกลุ่มเลือกและจัดเตรียมวัสดุสำหรับปฏิบัติการ การบ้าน ค้นคว้างานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหารระหว่างปี 2000 2012 2 18 มิถุนายน สมบัติทางกายภาพได้แก่ ขนาด รูปร่าง ความกลม ความเป็นทรงกลม ความชื้นฐานเปียกและการปรับความชื้น ปฏิบัติการ 1สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง ความกลม ความเป็นทรงกลม การหาความชื้น และการปรับความชื้นเมล็ดพืช 4 ระดับ ส่งผล ปฏิบัติการที่1 file exel 3 25 มิถุนายน ความชื้น moisture content ปฏิบัติการ 2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและสมบัติทางกายภาพของวัสดุปริมาณมวล ขนาด ความเป็นทรงกลม พื้นที่ภาพฉาย ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นเนื้อ ความเร็วสุดท้าย terminal velocity static friction coefficient 4 2 กรกฏาคม สมบัติทางกายภาพของวัสดุปริมาณมวล bulk mateial ได้แก่ ความพรุน มวลปริมาตร ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นเนื้อมุมเอียงความเร็วสุดท้าย ปฏิบัติการที่ 2 ต่อ 5 9 กรกฏาคม water sorption isotherm ปฏิบัติการที่ 2 ต่อ ปฏิบัติการที่ 3 water sorption isotherm 6 16 กรกฎาคม การหาสมการความสัมพันธ์ของ water sorption isotherm บรรยายโดย ดร เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ปฏิบัติการwater sorption isotherm ต่อ ส่งรายงาน ปฏิบัติการ ที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ ของทั้ง 9 กลุ่ม และ ส่งผลปฏิบัติการ 3 file exel ข้อมูลและกราฟความสัมพันธ์ 7 23 กรกฎาคม รายงานผลการวิจัย เรื่องผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพและ water sorption isotherm ของวัสดุปริมาณมวล9 กลุ่ม ส่งรายงานผลการปฏิบัติการ 2 และส่งรายงานปฏิบัติการ 3 ฉบับบสมบูรณ์ 8 30 กรกฎาคม 10 สิงหาคม งดเรียน สอบกลางภาค 13สิงหาคม หยุดชดเชย 9 20 สิงหาคม เนื้อสัมผัส ของอาหาร ปฏิบัติการที่ 5 หารหาเนื้อสัมผัสของอาหารต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ข้าวสุก ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ลูกกวาด 10 27สิงหาคม สมบัติทางกายภาพของอาหารเหลว รีโอโลยีของอาหารเหลว ความหนืด ความเข้มข้น ความหนาแน่น ปฏิบัติการที่ 6 สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางรีโอโลยี ของอาหารเหลว 11 3กันยายน สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ optical properties ปฏิบัติการที่ 7 เรื่องการวัดสี การบรรยายพิเศษ ประยุกต์ใช้สมบัติเชิงทัศนศาสตร์กับงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 12 10 กันยายน เยี่ยมชมโรงงาน 13 17 กันยายน สมบัติเชิงไฟฟ้า electrical properties อภิปรายกลุ่ม เรื่องการประยุกต์ใช้สมบัติทางกายภาพในงานวิศวกรรมอาหาร 14 24กันยายน สมบัติเชิงความร้อน thermal properties ปฏิบัติการการที่ 8 สมบัติเชิงความร้อน และ คำนวณค่าสมบัติเชิงความร้อนของอาหาร 15 ปฏิบัติการที่ 4 สมบัติทางการยภาพของอาหารที่เป็นชิ้น การหา drying rate หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้ แบบประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการสอบของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 3 การปรับปรุงการสอน การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในช่วยในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค การบ้าน วันที่ 28 กรกฏาคม วันที่ 23 กันยายน 40 40 10 2 1 11 21 31 4 1 5 2 1 2 2 2 32 42 5 3 13 2 4 1 4 24 34 4 5 15 25 3 5 4
แผนการสอน 2555 การแปรรูปอาหาร
รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 1 รหัสและชื่อรายวิชา 01116008 การแปรรูปอาหาร FOOD PROCESSING 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 0 6 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 5 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 2555 ชั้นปีที่ 2 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Pre requisites ถ้ามี ไม่มี 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน Co requisites ถ้ามี ไม่มี 8 สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 27 พฤษภาคม 2555 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหาร 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ วัตถุดิบ การเสื่อมเสียของวัตถุดิบ หลักการถนอมอาหาร และกระบวนการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภทต่างๆ กิจกรรม 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 1 คำอธิบายรายวิชา วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หลักการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ การใช้ความร้อน ความเย็น การแช่แข็ง การ ฉายรังสี การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น การหมักดอง การใช้สารเคมี ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร Principle of food processing raw material and raw material preparing cold storage freezing food irradiation concentration dehydration fermentation and use of chemicals effect of processing on food qualities 2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ งาน ภาคสนาม การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1 คุณธรรม จริยธรรม 1 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1 มีวินัย การตรงต่อเวลา สุขลักษณะส่วนบุคคล ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การแต่งกายความซื่อสัตย์ 2 มีความเคารพ ความเคารพตนเอง ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ความเคารพต่อการศึกษา และ สถานที่ศึกษา รวมทั้ง การมีน้ำใจ และการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น 3 มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนต่อความยากลำบาก รู้จักการทำงานเป็นทีม อดทนต่อความขัดแย้ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 2 วิธีการสอน 1 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และพฤติกรรมในชั้นเรียน 2 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 4 บรรยายสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นต่อวิศวกรอาหาร 1 3 วิธีการประเมินผล 1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 2 ความรู้ 2 1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3 สามารถรู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 2 2 วิธีการสอน 1 ใช้วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 2 การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคมีและจุลชีวิทยาของอาหาร 3 การมอบหมายให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 2 3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3 ทักษะทางปัญญา 3 1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3 2 วิธีการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดทำรายงานและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 3 3 วิธีการประเมินผล 1 การจัดทำรายงานของนักศึกษา 2 การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4 2 วิธีการสอน กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่ม 4 3 วิธีการประเมินผล 1 การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ 5 2 วิธีการสอน ให้ผู้เรียนรู้เอกสารประกอบคำสอน ผ่าน website ประจำวิชา http www foodnetworksolution com wiki นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 วิธีการประเมินผล การประเมินจากรายงานและสื่อการนำเสนอ การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย กิจกรรม 1 บทที่ 1 ความสำคัญของการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร GMP 2 บทที่ 2 วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร ประเภทของวัตถุดิบ วัตถุดิบจากพืช ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพร ชา กาแฟ โกโก้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปฏิบัติการวิชาแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 1 product cocept 3 บทที่ 2 ต่อ วัตถุดิบจากสัตว์ เนื้อหมูเนื้อวัว สัตว์ปีกสัตว์น้ำปลาทะเล นมไข่ 4 บทที่ 3 การเสื่อมเสียของอาหารและอันตรายในอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร 5 บทที่4 หลักการการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร acid food low acid food acidified food aw controlled food hermectically sealed container 6 บทที่5 การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุประเภทต่างๆ การแช่เย็น cold storage การคัดเลือก การคัดแยก การทำความสะอาด การล้างวัตถุดิบ การลดขนาด การลวก blanching การทำให้สุก cooking 7 บทที่6 หลักการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน การต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ D value Z valueF value Pasteurization Sterilization commercial sterilization 8 บทที่ 7 การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิท canning In container sterilization canning retort 9 บทที่8การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน Aseptic processing and packaging Aseptic processing In line pasteurization In line sterilization UHT 10 บทที่9 การแช่เยือกแข็งอาหาร freezing freezer ice crystal formation Individual quick freezing IQF 11 บทที่10 การทำให้เข้มข้น concentration น้ำผลไม้ fruit juice น้ำผลไม้เข้มข้น concentrate fruit juice 12 บทที่11 การหมักเกลือ salt curing น้ำปลา กะปิ ปูเค็ม แฮม เบคอน 13 บทที่12 การทำแห้ง dehydration 14 บทที่ 13 การหมัก fermentation alcoholic fermentation lactic acid fermentation acetic acid fermentation others fermenation 15 บทที่ 14การฉายรังสีอาหาร 16 บทที่ 15 วัตถุเจือปนอาหาร และเครื่องปรุงรส
แผนการสอน 2557 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร
รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 1 รหัสและชื่อรายวิชา 01116006 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร ENGINEERING PROPERTIES OF FOOD 2 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 2 3 6 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ ดร พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 5 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 2557 ชั้นปีที่ 2 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน Pre requisites ถ้ามี ไม่มี 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน Co requisites ถ้ามี ไม่มี 8 สถานที่เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 10 สิงหาคม 2557 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความสำคัญของสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร 2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในงานด้านวิศวกรรมอาหาร 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชา 1 เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 2 เปลี่ยนแปลงรายวิชาจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 1 คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีและการวัดค่าคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร และผลผลติทางการเกษตร ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางรีโอโลยี สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงไฟฟ้า คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ คุณสมบัติเชิงอากาศพลศาสตร์และชลพลศาสตร์ การประยุกต์คุณสมบัติดังกล่าวเพื่อออกแบบการเก็บรักษา ระบบลำเลียง และกระบวนการแปรรูปอาหาร Theory and measurement of engineering properties of food and agricaltural materials physical characteristics reological thermal electrical optical aero dynamic and Hydro dynamic applications in design of handling and processing systems for food products 2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ งาน ภาคสนาม การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 1 คุณธรรม จริยธรรม 1 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1 มีวินัย การตรงต่อเวลา สุขลักษณะส่วนบุคคล ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การแต่งกาย ความซื่อสัตย์ 2 มีความเคารพ ความเคารพตนเอง ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ความเคารพต่อการศึกษา และ สถานที่ศึกษา รวมทั้ง การมีน้ำใจ และการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น 3 มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนต่อความยากลำบาก รู้จักการทำงานเป็นทีม อดทนต่อความขัดแย้ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 2 วิธีการสอน 1 เน้นการเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน 2 มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 4 บรรยายสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นต่อวิศวกรอาหาร 1 3 วิธีการประเมินผล 1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 2 ความรู้ 2 1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3 สามารถรู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 2 2 วิธีการสอน 1 ใช้วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 2 การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงวิศวกรรมของ 3 การมอบหมายให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 2 3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3 ทักษะทางปัญญา 3 1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3 2 วิธีการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดทำรายงานและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 3 3 วิธีการประเมินผล 1 การจัดทำรายงานของนักศึกษา 2 การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4 2 วิธีการสอน กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่ม 4 3 วิธีการประเมินผล 1 การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ 5 2 วิธีการสอน ให้ผู้เรียนรู้เอกสารประกอบคำสอน ผ่าน website ประจำวิชา http www foodnetworksolution com wiki นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 วิธีการประเมินผล การประเมินจากรายงานและสื่อการนำเสนอ การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน ที่ สัปดาห์ที่ วันเดือนปี หัวข้อบรรยาย หัวข้อ ปฏิบัติการ 1 15 สิงหาคม ชี้แจงแผนการสอน และปฏิบัติการ 2 22 สิงหาคม ความหมายและความสำคัญของของสมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหารต่อ ปฏิบัติการ 1 ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพืช 3 29 สิงหาคม ความชื้น moisture content ความชื้นฐานเปียกและการปรับความชื้น ปฏิบัติการที่ 2 ต่อ 1 หาความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดพืชตัวอย่าง 2 ส่งวิธีการปรับความชื้น และปริมาณน้ำที่ต้องเติมเพื่อปรับความชื้นเมล็ดพืชให้ได้ 4 ระดับ ระดับละ 100 กรัม หรือไม่น้อยกว่า 100 เมล็ด ให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง 3 ปรับความชื้นของเมล็ดพืชและเก็บรักษาตามตามวิธีที่กำหนดในข้อ 2 สมบัติทางกายภาพของเมล็ดพืชทุกระดับ ส่งผล ปฏิบัติการที่1 ความชื้น file exel 4 27 กรกฏาคม ปฏิบัติการที่ 2 ต่อ 5 4 กรกฏาคม water sorption isotherm ปฏิบัติการที่ 2 ต่อ ปฏิบัติการที่ 3 water sorption isotherm 6 11กรกฎาคม การหาสมการความสัมพันธ์ของ water sorption isotherm บรรยายโดย ดร เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ ปฏิบัติการwater sorption isotherm ต่อ ส่งรายงาน ปฏิบัติการ ที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ ของทั้ง 9 กลุ่ม และ ส่งผลปฏิบัติการ 3 file exel ข้อมูลและกราฟความสัมพันธ์ 7 18 กรกฎาคม รายงานผลการวิจัย เรื่องผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพและ water sorption isotherm ของวัสดุปริมาณมวล9 กลุ่ม ส่งรายงานผลการปฏิบัติการ 2 และส่งรายงานปฏิบัติการ 3 ฉบับบสมบูรณ์ 8 27กรกฎาคม 4 สิงหาคม งดเรียน สอบกลางภาค 9 8สิงหาคม เนื้อสัมผัส ของอาหาร ปฏิบัติการที่ 5 การประเมินเนื้อสัมผัสของอาหารต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ข้าวสุก ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ลูกกวาด 10 15 สิงหาคม สมบัติทางกายภาพของอาหารเหลว รีโอโลยีของอาหารเหลว ความหนืด ความเข้มข้น ความหนาแน่น ปฏิบัติการที่ 6 สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางรีโอโลยี ของอาหารเหลว 11 22 สิงหาคม สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ optical properties ปฏิบัติการที่ 7 เรื่องการวัดสี 12 29สิงหาคม เยี่ยมชมโรงงาน 13 5กันยายน สมบัติเชิงไฟฟ้า electrical properties อภิปรายกลุ่ม เรื่องการประยุกต์ใช้สมบัติทางกายภาพในงานวิศวกรรมอาหาร 14 12 กันยายน สมบัติเชิงความร้อน thermal properties ปฏิบัติการการที่ 8 สมบัติเชิงความร้อน และ คำนวณค่าสมบัติเชิงความร้อนของอาหาร 15 19 กันยายน ปฏิบัติการที่ 4 สมบัติทางการยภาพของอาหารที่เป็นชิ้น การหา drying rate หมายเหตุ สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 สอบปลายภาค วันที่ 2ตุลาคม 2556 เวลา 13 00 16 30 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้ แบบประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการสอบของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 3 การปรับปรุงการสอน การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในช่วยในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค การบ้าน วันที่ 28 กรกฏาคม วันที่ 23 กันยายน 40 40 10 2 1 11 21 31 4 1 5 2 1 2 2 2 32 42 5 3 13 2 4 1 4 24 34 4 5 15 25 3 5 4


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry